Privacy Statement

Privacyverklaring

LAATST HERZIEN: [24/12/2020]

(Van toepassing vanaf 24/12/2020)

1. Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij willen dat u op de hoogte bent en weet hoe wij gegevens ("verwerking") die direct of indirect op u als persoon betrekking hebben ("persoonsgegevens"), verzamelen, gebruiken en openbaar maken.

Deze privacyverklaring (hierna te noemen "privacyverklaring") beschrijft hoe Syngenta (hierna te noemen Syngenta) (hierna te noemen "wij", "onze" en "ons"), eigendom van Syngenta B.V., uw persoonsgegevens verwerkt die zijn verzameld in verband met de website https://www.syngentaflowers.com. De Privacyverklaring beschrijft de soorten persoonsgegevens die wij van u verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze Website en hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, met welke partijen wij uw persoonsgegevens delen (en waar zij zich bevinden), de duur voor het doel van de bewaring en uw keuzes met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens. Wij beschrijven ook hoe u contact met ons kunt opnemen over onze privacy praktijken. Wij danken u voor het zorgvuldig lezen van deze Privacyverklaring.

Als u om welke reden dan ook zorgen of vragen hebt over de manier waarop Syngenta Seeds B.V. uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact met ons opnemen via dataprivacy.nl@syngenta.com.

2. Verzameling van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens, die wij verplichten te verzamelen op een manier die adequaat, relevant en beperkt is tot wat noodzakelijk is in overeenstemming met de wet, worden als volgt verzameld:

·         Wanneer u zich registreert voor toegang, wanneer u inlogt op de Website of het contactformulier van de Website invult.

·         Wanneer u door de Website bladert, door gebruik te maken van cookies en soortgelijke technologieën.

Het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens via cookies en soortgelijke technologieën is geregeld in het cookiebeleid https://www.syngentaflowers.eu/cookies-policy, dat u zorgvuldig dient te lezen.

3. Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Wij hebben een legitiem belang om persoonsgegevens over gebruikers van onze Websites te verwerken voor de volgende doeleinden:

·         Het gebruik van de Website te optimaliseren: Wij verzamelen automatisch persoonsgegevens (waaronder IP-adressen, locatie van toegang tot de Website, browsertype), slaan haar logbestanden op om het ontwerp van onze Website te verbeteren aan uw behoeften en analyseren downloadtrends om ons te helpen gebruikersvoorkeuren te identificeren.

·         Beheer van de probleemoplossing van de Website: Wij verzamelen uw IP-adres om te helpen bij het diagnosticeren van serverproblemen en het oplossen van eventuele misconfiguraties van de Website en om de gegevens veilig te houden.

·         Reageren op uw vragen: Om te reageren op uw vragen, klachten, vragen en suggesties met betrekking tot onze producten en vacatures, die u ons stuurt via het contactformulier van de Website. De verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel is gebaseerd op onze legitieme belangen om vragen, klachten, vragen en suggesties van klanten met betrekking tot de promotie of andere soortgelijke activiteiten adequaat en tijdig te behandelen, en om ervoor te zorgen dat aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking
tot de organisatie van promoties en soortgelijke activiteiten wordt voldaan.

·         Website registratie en log-in: U kunt besluiten om u te registreren op onze Website door de minimale informatie te verstrekken die nodig is om gebruik te maken van onze Website om zo geïnformeerd te worden over onze diensten en producten. Deze persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor marketingdoeleinden, tenzij wij hiertoe vooraf onze toestemming hebben verkregen.

·         Bescherming van onze belangen: Om onze algemene voorwaarden af te dwingen, om onze activiteiten of die van een van onze gelieerde ondernemingen rechtmatig te beschermen, om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom, en/of die van onze gelieerde ondernemingen rechtmatig te beschermen, en om ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of de schade die wij kunnen lijden te beperken. De verwerking van uw Persoonsgegevens voor dit doel is gebaseerd op onze legitieme belangen om onze organisatie te beschermen.

4. Openbaarmaking van uw persoonsgegevens

Waar nodig kunnen wij persoonsgegevens doorgeven aan rechtspersonen die deel uitmaken van de Syngenta groep.

In het kader van een fusie of overname kunnen uw persoonsgegevens ook worden doorgegeven aan een organisatie die de aandelen of activa van Syngenta, een van haar gelieerde ondernemingen, of een van onze bedrijfsonderdelen heeft verworven. In dat geval zult u naar behoren worden geïnformeerd over de gevolgen die deze organisatorische veranderingen kunnen hebben voor de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en voor de inhoud van deze privacyverklaring. Wij werken ook samen met derden voor de verlening van een aantal diensten aan wie uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt, bijv:

·         Dienstverleners die ons helpen bij het ontwerp, het onderhoud van onze op internet gebaseerde instrumenten en toepassingen, alsmede deze dienstverleners die helpen bij het opstellen van verslagen en statistieken, drukwerk en het ontwerp van onze producten.

·         Aanbieders van talentmanagement die ons bijstaan in het kader van online-aanwerving.

Wanneer wij samenwerken met derden buiten het land van vestiging, nemen wij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens in het ontvangende land adequaat worden beschermd. Dit is met name het geval wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte (EER), waar het niveau van bescherming van persoonsgegevens niet hetzelfde is als in de EER. In deze gevallen nemen wij maatregelen (bijv. standaardcontractbepalingen) om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens met dezelfde mate van zorg worden verwerkt als in het land waar u woont.

5. Uitoefening van uw rechten

Wij streven naar een hoge mate van transparantie over de gegevens die wij verwerken. Ten aanzien van onze verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring, heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

·         Om te bevestigen dat Syngenta uw persoonlijke gegevens verwerkt, om toegang te krijgen tot of een kopie te ontvangen van de persoonlijke gegevens die wij over u kunnen hebben;

·         Om van ons te eisen dat wij onnauwkeurige persoonsgegevens corrigeren of bijwerken, of onvolledige persoonsgegevens aanvullen;

·         Om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen;

·         Om onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;

·         Om ons te verplichten bepaalde van uw persoonsgegevens aan u door te geven of over te dragen of te laten overdragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke (overdraagbaarheid); en

·         Om te eisen dat wij stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden (bezwaar maken). Wij zullen uw gegevens dan in beginsel niet langer mogen verwerken, tenzij er een gerechtvaardigd belang is om dat wel te doen, bijvoorbeeld een rechtsvordering of een andere wettelijke verplichting die wij moeten nakomen.

Indien u een van uw bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u kosteloos contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar de [vermeld de mailbox van de functionaris voor gegevensbescherming of de gegevensbeschermingscoördinator, naargelang het geval]. Wij zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren nadat wij het verzoek hebben gevalideerd. Wij zullen uw persoonsgegevens onmiddellijk aanpassen indien wij van mening zijn dat deze onnauwkeurig, verouderd, onvolledig, irrelevant of misleidend zijn, rekening houdend met de doeleinden waarvoor zij werden verzameld. Als wij de gegevens corrigeren en deze eerder aan een derde partij hebben verstrekt, zullen wij ook deze derde partij hiervan op de hoogte stellen indien dit wettelijk verplicht is. Als wij het niet eens zijn met uw verzoek om uw persoonsgegevens te corrigeren, zullen wij de reden voor de weigering toelichten en aangeven op welke manieren u een klacht kunt indienen.

6. Het opslaan van uw persoonlijke gegevens

Wij streven ernaar uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden. Wij wensen uw gegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk is voor de relevante doeleinden in verband met het gebruik van onze Website. Hoe lang wij uw gegevens moeten bewaren, hangt af van het doel waarvoor wij ze verzamelen, en daarom is er geen universele bewaartermijn. De archiveringsperiode kan dus variëren naargelang de omstandigheden. Wij moeten ook rekening houden met andere redenen en daarom is het mogelijk dat wij persoonsgegevens langer moeten bewaren dan nodig is; bijvoorbeeld als juridisch bewijs. In deze gevallen zullen wij de gegevens echter niet langer actief verwerken.

Indien u meer informatie wenst over waar en hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard, en over uw recht om gegevens te laten wissen, kunt u contact met ons opnemen via dataprivacy.nl@syngenta.com.

7. Vragen, bezorgdheden en klachten

Mocht u vragen of zorgen hebben over de manier waarop Syngenta uw persoonsgegevens gebruikt, dan kunt u contact opnemen met de Data Privacy Officer of Champion (DPO/DPC) op het volgende adres: dataprivacy.nl@syngenta.com. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk).

8. Bijwerkingen van deze privacyverklaring

[U kunt nagaan wanneer deze Privacyverklaring voor het laatst is gewijzigd door bovenaan deze pagina "LAST REVISED" aan te vinken].

U kunt een kopie van deze Privacyverklaring (en van elke herziene versie) afdrukken, downloaden of op een andere manier bewaren voor uw administratie.